Հիմնական եռանկյունաչափական նույնություններ
Ա)tga=sina/cosa, բ) ctga=cosa/sina, գ)tga. Ctga=1

Sin2a+cos2a=1

1+tg2a=1/cos2a

1+ctg2a=1/sin2a

10.Համեմատել թվերը.
5/12 և 0,42
0,4121/50
11/15 և 0,74
0,73<0,74 11/15<37/50
2/9 և 0,2
0,2=0.2 2/9/=1/5
5/6 և 0,83
0,83=0.83 5/6=83/100
Տրված թվերը դասավորել աճման կարգով.
ա) 49/11; 4,5; -5/4
ա)-5,4; 49/11; 4,5
բ)-8/17; -0,5 և 0,5
բ)-0,5; -8/17; 0.5

Դասարանական աշխատանք

1.Գտեք ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերը
99,100
ա)Գտեք նրանց հակադիրների գումարը
-199
բ)Գրեք այդ երկու թվերի միջև ընկած որևէ a թիվ
99.5
գ)Հաշվեք |a|-ն
|99.5|=99.5
2.Գտեք 151/27-ից փոքր ամենամեծ ամբողջ թիվը
5
3.Գտեք 22 թվի երկնիշ բազմապատիկները
44
4.Գտեք նվազելին,եթե նվազելիի,հանելիի և տարբերության գումարը հավասար է 48-ի
24
5. 1,35 և 1,4 թվերի միջև գտեք 18 հայտարարով կոտորակ
1,35/100 և 1,4/10
135/100 և 14/10

Դասարանում

1. 53/12=4.5/12
2.53/12=4.5/12

3.149/77=14.71/77

4.127/36=3.19/36

5.281/68=4.9/68

6.3/2=1.1/2

7.51/11*6=306/11=27.9/11

8.1/6

9.8/11*3/2=12/11=1.1/11

10.41/18*6=41/3=13.2/3

11.3/8*4/1=3/2=1.1/2

12.5/42*7/4=5/24

13.19/34*34/3=19/3=6.1/3

14.217/120*32/21=6944/2520=5.1904/2520

15.197/26*261/15=197/15

16.26/15*51/4=26/12=13/6=2.1/6

90=П/2
60=п/3
300=5п/3
10=п/18
45=п/4
72=2п/5
216=6п/5
-720=-4п
1200=20п/3

Քանի աստիճան է 2п ռադյանը
П рад
п/5 рад
3п/5 рад
3п/12 рад